Kế hoạch hoạt động tuần 2 tháng 10/2014

Kế hoạch hoạt động tuần 2 tháng 10/2014  

I. Công tác phát triển:

- Tiếp tục duy trì và ổn định sĩ số trẻ đang ra lớp

- Động viên và khuyến khích trẻ vui đến trường, có kế hoạch thăm hỏi những cháu ốm.

II. Công tác chăm sóc sức khỏe và giáo dục:

1. Công tác chăm sóc sức khỏe:

- Thực hiện vệ sinh phòng lớp và vệ sinh cá nhân trẻ chu đáo.

- Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống các loại dịch bệnh ở góc phụ huynh đặc biệt là bệnh “Tay, chân, miệng”, và các bệnh có nguy cơ xuất hiện trong thời điểm giao mùa.

- Tiếp tục rèn nề nếp và các thói quen vệ sinh cho trẻ

- Các nhóm lớp thực hiện đúng giờ thể dục buổi sáng theo quy định

2. Công tác giáo dục:

- Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức hội thi “Thể thao vui” cho trẻ.

- Tiếp tục thực hiện trang trí lớp theo chủ đề đã dự kiến

- Chuẩn bị tốt một hoạt động vận động cho giáo sinh về kiến tập dự giờ.

- Đăng ký đề tài sáng kiến kinh nghiệm.