Công nhận danh hiệu GVG cấp quận và sáng kiến cấp quận năm học 2020 - 2021

Công nhận danh hiệu GVG cấp quận và sáng kiến cấp quận năm học 2020 - 2021  

1. Quyết định công nhận các sáng kiến của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021

a) Tải về Quyết định (1716.QD.UBND.signed.signed)

b) Tải về danh mục đính kèm (Danh muc sang kien nganh Giao duc nam hoc 2020-2021)

2. Công nhận danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cơ sở GD Mầm non cấp Quận NH 2020-2021

a) Tải về Thông báo kết quả (191.TB.PGDDT.signed.signed 1)

b) Tải về Quyết định công nhận (83.QD.PGDDT.signed.signed)

c) Tải về kết quả hội thi (DS KET QUA GV GIOI MN 1)