Quyết định số 33/QĐ-MNHPĐ ngày 20/5/2021 về việc phê duyệt kết quả đánh giá xếp loại viên chức năm học 2020 - 2021.

Quyết định số 33/QĐ-MNHPĐ ngày 20/5/2021 về việc phê duyệt kết quả đánh giá xếp loại viên chức năm học 2020 - 2021.  

Quyết định số 33/QĐ-MNHPĐ ngày 20/5/2021 về việc phê duyệt kết quả đánh giá xếp loại viên chức năm học 2020 - 2021.

(Tải Quyết định tại đây: QUYETDINHPHEDUYETXEPLOAI2020-2021)