Cơ sở dữ liệu nhóm lơp

Cơ sở dữ liệu nhóm lơp  

STT

Tên nhóm lớp

Theo dõi (Nhấn vào nút bên dưới)

Mã QR Code (Mở bằng đưa camera điện thoại vào mã)

01

Nhóm 12-24 tháng (Nhóm Nhỡ)

 Nhóm 12-24 tháng (Nhóm Nhỡ)

02

Nhóm 24-36 tháng (Nhóm Lớn 1)

 

 Nhóm 24 - 36 tháng (Nhóm Lớn 1)

03

Nhóm 24-36 tháng (Nhóm Lớn 2)

 

 Nhóm 24 - 36 tháng (Nhóm Lớn 2)

04

Mẫu giáo Bé 1

 

  

Lớp: Bé 1

05

Mẫu giáo Bé 2

 

 

Lớp: Bé 2

06

Mẫu giáo Bé 3

 

 

Lớp: Bé 3

07

Mẫu giáo Bé 4

 

 

Lớp: Bé 4

08

Mẫu giáo Nhỡ 1

 

 

Lớp: Nhỡ 1

09

Mẫu giáo Nhỡ 2

 

 

Lớp: Nhỡ 2

10

Mẫu giáo Nhỡ 3

 

 

Lớp: Nhỡ 3

11

Mẫu giáo Nhỡ 4

 

Lớp: Nhỡ 4

12

Mẫu giáo Lớn 1

 

 

Lớp: Lớn 1

13

Mẫu giáo Lớn 2

 

 

Lớp: Lớn 2

14

Mẫu giáo Lớn 3

 

Lớp: Lớn 3

15

Mẫu giáo Lớn 4

 

 

Lớp: Lớn 4