Tham gia mitting phòng chống HIV/AIDS

Tham gia mitting phòng chống HIV/AIDS  

Tham gia mitting phòng chống HIV/AIDS

Thực hiện thông báo của Đoàn phường Hải Châu II về việc Tham gia mitting phòng chống HIV/AIDS năm 2013.

Nay BCH Đoàn trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ thông báo:

1. Số lượng đoàn viên tham gia: 100%

2. Thời gian: 6 giờ 30 phút, ngày 01/12/2013

3. Địa điển: 38 Triệu Nữ Vương.